Nörolojik Tanı Testleri

Nörolojik Tanı Testleri

Beyin cerrahları, nörolojik hastalıkların, durumların veya yaralanmaların kendine özgü doğasını belirlemek için çeşitli tanı testleri kullanır. Bu testlerin sonuçları uygun bir tedavi sürecinin planlanmasında yardımcı olabilir. Aşağıdakiler, beyin cerrahlarının kullandığı en sık yapılan tanısal testlerin bazılarının açıklamalarıdır.

Beyin Sapı İşitsel Uyarılmış Yanıt (BAER) Testi

Bu test işitme yeteneğini teşhis etmek için kullanılır ve beyin sapı tümörlerinin ve multipl sklerozun varlığını gösterebilir. Elektrotlar kafa derisi ve kulak memeleri üzerine yerleştirilir. Tıkırtı sesleri ve sesleri gibi işitsel uyaranlar, bir veya iki kulağa kulaklık aracılığıyla iletilir. Bu testin tamamlanması 30 ila 45 dakika sürer.

Karotid Ultrason

Bu prosedürde ultrason, plak, kan pıhtılaşması veya karotid arterlerde kan akışıyla ilgili diğer sorunları tespit etmeye yardımcı olmak için kullanılır. Deri üzerinde suda çözülebilen bir jel yerleştirilir ve transdüserin (yüksek frekanslı ses dalgalarını test edilen atardamarlara yönlendiren bir el cihazı) yerleştirilir. Jel, sesi cilt yüzeyine iletmeye yardımcı olur. Ultrason açılır ve karotid arterlerin ve nabız dalga formlarının görüntüleri elde edilir. Bilinen bir risk yoktur ve bu test invaziv değildir ve ağrısızdır. Bu prosedürün tamamlanması 15 ila 30 dakika sürer.

Serebral Anjiyografi (Vertebral Anjiyogram veya Karotis Anjiyogramı olarak da bilinir)

Bir anjiyogram, diğer testlerden elde edilemeyen doğru bilgiler sağlar. Beyindeki, kafanızdaki veya boynunuzdaki bir arter veya kan damarının daralma veya tıkanma derecesinin tespit edilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca anevrizmaların ve vasküler malformasyonların yeri ve boyutunu tespit etmek için de kullanılabilir.

Arterler normalde röntgende görülmez, bu nedenle kontrast boya kullanılır. Lokal anestezi uygulanır, genellikle bacakta bulunan bir arter delinir ve artere bir iğne sokulur. İğne içinden ve artere bir kateter (uzun, dar, esnek bir tüp) sokulur. Daha sonra, boyun arterlerine düzgün bir şekilde yerleştirilinceye kadar karın ve göğsün ana damarlarından geçirilir. Bu prosedür bir floroskop tarafından izlenir (görüntüleri bir TV monitöründe yansıtan özel bir röntgen). Kontrast boya daha sonra kateter içinden boyun bölgesine enjekte edilir ve X-ışını resimleri çekilir. Bu prosedürün tamamlanması bir ila iki saat sürebilir.

Bilgisayarlı Tomografi (CT veya CAT taraması)

Bilgisayar X-ışınlarını okuduktan sonra tanı amaçlı bir görüntü oluşturulur. Bazı durumlarda, beyin yapılarını vurgulamak için bir damardan bir ilaç enjekte edilecektir. Bir BT taraması, vücudun en küçük kemiklerinin yanı sıra çevresindeki kas ve kan damarlarını da açıkça gösterebilir. Bu, kranial ve omurga sorunlarının teşhis ve tedavisinde çok değerlidir. Bir BT taraması aşağıdaki teşhis amaçları için kullanılabilir:

 • Beyin hasarını kafa travması olan hastalarda bulmak
 • İnmeli hastalarda kan pıhtısı veya kanamayı tespit etmek
 • Bazı beyin tümörlerini tespit etmek
 • Hidrosefali hastalarında genişleyen beyin ventriküllerini (boşlukları) göstermek
 • Beyin kanseri için radyasyon tedavisi planlamasında yardımcı olmak
 • Rüptüre anevrizması olan hastalarda kanamanın saptanması
 • Spinal darlığı ve fıtıklaşmış diskleri tespit etmek

BT taraması, hemorajik inmeler için kullanışlı bir tanı testidir, çünkü kan kolayca görülebilir. Bununla birlikte, iskemik inmeden kaynaklanan hasar birkaç saat veya gün boyunca BT taramasında ortaya çıkmayabilir ve beyindeki bireysel arterler görülemez. BT anjiyografi (KTA) klinisyenlerin baş ve boynun kan damarlarını görmesini sağlar ve invaziv bir anjiyogram yerine giderek daha fazla kullanılmaktadır.

BT taraması hızlı, ağrısız ve basittir ve radyasyona az maruz kalır. Kontrast madde enjekte edilirse, ağızda metalik bir tadın yanı sıra birkaç dakika boyunca ılık ve baskın bir his oluşabilir. CT tarayıcı, ortasında halka benzeri bir delik bulunan büyük, kare bir makinedir. Hasta yukarı veya aşağı hareket edebilen bir masanın üzerinde uzanır ve deliğin merkezine girip çıkar. Tarama işlemi sırasında vücudu desteklemeye ve hastayı sabit ve uygun pozisyonda tutmaya yardımcı olmak için yastıklar kullanılabilir. Makinenin içinde, dönen bir portaldaki bir X-ışını tüpü, görüntüleri üretmek için gövdenin etrafında hareket eder ve portal hareket ederken tıkırtı ve ses çıkarır. Bir BT taramasının tamamlanması genellikle 10-15 dakika sürer.

Diskografi

Bu test, spinal kolondaki intervertebral disklerin bir ağrı kaynağı olup olmadığını belirlemek için kullanılır. BT ve MRG taramaları yalnızca anatomiyi gösterir ve ağrı kaynağını belirleyemez. Bazı durumlarda, MRG veya BT taramalarında diskler anormal görünebilir, ancak ağrı kaynağı değildir. Bir diskogram ağrıya neden olan diskleri tanımlamaya yardımcı olabilir ve cerrahi dahil bir tedavi süreci planlamasında yardımcı bir tanı aracı olabilir. Negatif bir diskogram, faydalı olabilecek gereksiz ameliyatları önlemeye yardımcı olabilir. Bu testin doğası gereği, diskografi sadece ağrı ameliyatı düşünecek kadar önemliyse yapılır.

Bu işlem sırasında antibiyotikli ve gevşetici ilaçlar IV uygulanır.  Doktor cildi uyuşturur ve daha sonra X-ışını kılavuzluğunu kullanarak küçük bir iğneyi şüpheli diskin boşluğuna yönlendirir. İşlem aynı anda birden fazla disk seviyesinde gerçekleştirilebilir. İğne uygun şekilde yerleştirildikten sonra, her diske az miktarda kontrast boya enjekte edilir. Bundan hemen sonra, hasta ilave görüntülerin çekildiği CT tarama makinesine götürülür. Tüm prosedür genellikle tamamlamak için yaklaşık bir saat sürer.

İşlemden sonraki ilk birkaç gün içinde meydana gelebilecek kas ağrıları tedavisinde buz paketleri ve reçetesiz ve / veya reçeteli ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir.

Doppler Ultrason

Bu test, kanın pıhtılarının tespit edilmesinde ve vücudun hemen her bölgesinde, özellikle boyun, kollar ve bacaklarda kan damarlarını tıkalı veya daralmış olduğunu göstermek için kullanılır. Dönüştürücünün (yüksek frekanslı ses dalgalarını test edilen atardamar veya vene yönlendiren bir el cihazı) ve test edilen ekstremitenin damarları veya atardamarları üzerindeki deri üzerine suda çözünür bir jel yerleştirilir. Bilinen bir risk yoktur ve bu test invaziv değildir ve ağrısızdır. Bu prosedürün tamamlanması 30 ila 60 dakika sürer.

Elektroensefalogram (EEG)

Bu test, belirli nöbet bozukluklarının, beyin tümörlerinin, kafa yaralanmalarına bağlı beyin hasarının, beyin ve / veya omuriliğin iltihaplanması, alkolizm, spesifik psikiyatrik bozukluklar ve beyni etkileyen metabolik ve dejeneratif bozuklukların teşhisine yardımcı olmak için kullanılır. Ayrıca, yaşam desteği alan hastalarda beyin ölümünü onaylamak için kullanılır.

Hastanın saç derisine yaklaşık 16-20 elektrot çok ince iğnelerle tutturulur. Elektrotlar (ayrıca kablolar olarak da adlandırılır) tellere bağlanan ve beynin elektrik enerjisini onları okuyan bir makineye taşıyan küçük cihazlardır. Elektrotlardan çok düşük bir elektrik akımı gönderilir ve temel beyin enerjisi kaydedilir. Hastalar daha sonra parlak veya yanıp sönen ışıklar, sesler veya bazı ilaçlar gibi çeşitli dış uyaranlara maruz kalırlar. Hastadan gözlerini açması ve kapatması veya solunum düzenini değiştirmesi istenir. Elektrotlar, ortaya çıkan değişiklikleri beyin dalga düzenlerinde iletir. Hareket ve sinirlilik beyin dalga düzenini değiştirebildiğinden, hastalar test sırasında genellikle bir sandalyeye ya da bir yatağa yatmaktadır. Bu test bir saat kadar sürebilir.

Elektromiyografi (EMG)

Bu test, kol ve bacaklardaki periferik sinirlerin çalışması hakkında daha fazla bilgi edinmek için kullanılır. Bir sinirin sıkışıp sıkışmadığını gösterebilir ve sıkışan sinirin ciddiyetini ve yerini tahmin edebilir. EMG, beyinden ve / veya omurilikten etkilenen bölgeye gelen elektriksel darbeyi test eder. Anormal fonksiyon, sinir hasarı veya kas fonksiyon bozukluğu olduğu anlamına gelebilir.

Bu testin sonuçları genellikle, ilk önce geleneksel olarak yapılan Sinir İletim Çalışması sonuçlarıyla ilişkilendirilir. Bu testin, kaç alanın çalışıldığına bağlı olarak tamamlanması 15 ila 45 dakika sürer.

İntratekal Kontrast Gelişmiş CAT Taraması

Bu test, omurgadaki spinal kanal ve sinir köklerini daha iyi görselleştirmek için kontrast veya X-ışını boyasını kullanan bir miyelograma benzer. Bu test servikal, torasik ve lomber omurgadaki problemleri teşhis etmeye yardımcı olmak için yapılabilir. Topikal bir anestezi uygulamasının ardından küçük bir spinal sıvısı örneği lomber ponksiyonla alınır. Daha sonra, X-ışını kılavuzluğunu kullanarak, numune çok düşük dozda bir intratekal kontrast boya ile karıştırılır ve alt sırttaki spinal keseye enjekte edilir. Daha sonra hastadan kontrast sıvısının çalışılan alana gitmesine izin verecek bir pozisyona hareket etmesi istenir. Boya, spinal kanal ve sinir köklerinin BT taramasında daha net görüntülenmesini sağlar. Taramanın tamamlanması 45 ila 60 dakika sürer. Testin ardından, bazı hastalar rahatsızlık hissedebilir ve / veya baş ağrısı alabilir,

Lomber Delinme (Spinal Tap)

Bu, genellikle hastanede yapılan ve omuriliği çevreleyen alandan bir beyin omurilik sıvısı numunesi çıkarmak için bir iğne kullanan bir invaziv tanı testidir. Sıvı beyin kanamalarını tespit etmek, beyin ve / veya omurilik enfeksiyonlarını teşhis etmek, bazı multipl skleroz vakalarını ve diğer nörolojik rahatsızlıkları tespit etmek ve intrakraniyal basıncı ölçmek için test edilir.

Hastadan bir tarafına, dizleri göğsüne yakın pozisyonunda uzanması veya bir masa veya yatakta otururken öne doğru eğilmesi istenir. Alt sırttaki delinme bölgesi iki omurun arasına yerleştirilir, ardından alan temizlenir ve lokal anestezik uygulanır. Hasta enjeksiyondan hafif bir acı hissi hissedebilir. Anestezi devreye girdiğinde, spinal keseye özel bir iğne sokulur ve az miktarda bir sıvı (genellikle yaklaşık üç çay kaşığı) çıkarılır.

İğne yerleştirildiğinde genellikle basınç hissi vardır; Bununla birlikte, yaygın bir yan etki, hastanın düz durması ile hafifletilebilecek bir baş ağrısıdır. Sinir kökü hasarı riski veya delinme nedeniyle enfeksiyon oluşabilir, ancak nadir görülür. Bu prosedürün tamamlanması yaklaşık 45 dakika sürer.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI)

Bu, manyetik alanlar ve bilgisayar teknolojisi kullanılarak üç boyutlu vücut yapılarının görüntülerini tanıtan bir testtir. Görüntüler, çeşitli dokuların farklı su konsantrasyonlarından kaynaklanmaktadır. MRG, cerrahi, radyasyon tedavisi, inme tedavisi veya beyin rahatsızlıklarına yönelik diğer müdahalelerin planlanmasında önemli bir araçtır. MRG aşağıdaki tanılama amaçları için kullanılabilir:

 • Beyin ve omurilik tümörlerinin saptanması
 • Multipl skleroz gibi sinir sistemi bozukluklarının teşhisi
 • İnme dahil olmak üzere kan damarlarının hastalıklarının belirlenmesi
 • Hipofiz hastalıklarının teşhisi
 • Spinal darlığı ve fıtıklaşmış diskleri tespit etmek

Konvansiyonel MRG makinesi, hastanın kısa bir süre boyunca tamamen hareketsiz durması gereken kapalı silindirik bir mıknatıstan oluşur. MRG hiç acı vermez, ancak bazı hastalar yakın bölümler ve taramayla uyandırılan sesler nedeniyle rahatsız edici ve klostrofobik olurlar. “Open” MRI makineleri şimdi bazı tesislerde artan frekansla kullanılıyor. MRG noninvaziv bir işlemdir ve görüntülenen vücudun bir kısmına bağlı olarak tamamlanması 15 ila 60 dakika sürebilir.

Manyetik Rezonans Anjiyogramı (MRA) / Manyetik Rezonans Venogramı (MRV)

Bu, manyetik rezonans görüntüleyicide (MRG) yapılan invaziv olmayan bir çalışmadır. Manyetik görüntüler baş ve boyundaki arterlerin görüntüsünü sağlamak için bir bilgisayar tarafından birleştirilir. MRA, boyun ve beyindeki kan damarlarını gösterir ve tıkanma ve anevrizmaların tespit edilmesine yardımcı olabilir. MRA invaziv olmayan bir prosedürdür ve tamamlanması 10 ila 20 dakika sürebilir. Manyetik rezonans venogramı (MRV) aynı teknolojiyi kullanarak damarları görüntüler.

Myelogram

Bu, spinal kanal ve omuriliği incelemek için hala bazı vakalarda kullanılan daha eski  bir testtir. Topikal bir anestezi uygulamasının ardından küçük bir spinal sıvısı örneği lomber ponksiyonla alınır. Omurilik sıvısı ile karışacak şekilde omurilik sıvısına karışan kontrast bir boya enjekte edilir. Sinirleri iten herhangi bir şey, omuriliğe iten bir girinti olarak ortaya çıkacaktır. Bu girinti fıtıklaşmış bir diski, lezyonları, tümörleri veya spinal sinir köklerinin yaralandığını gösterebilir. Miyelogram, omurganın daha iyi bir kesit görüntüsünü elde etmek için bir CT taraması ile birleştirilebilir.

BT ve MRG’nin ortaya çıkmasından önce, omurilik veya omurilik sinirleri üzerindeki basıncın nedenini belirlemek için en iyi test miyelogramdı. Omurgalarında metal plaka ve vida bulunan ve MRG geçirmelerini önleyen ve BT taramasını zorlaştırabilen hastalarda hala kullanılmaktadır. Bu işlemin tamamlanması 45 ila 60 dakika sürer. Testin ardından, bazı hastalar spinal sıvının alınmasından kaynaklanan rahatsızlık ve / veya baş ağrısı ile karşılaşabilirler.

Sinir İletim Çalışması

Bu genellikle bir EMG ile birlikte yapılan hassas bir testtir. Belirli bir sinir veya sinirlerin elektriksel uyarımını kullanır ve sinirin bir impuls iletme yeteneğini kaydeder. Bu çalışma bir sinirin normal çalışıp çalışmadığını belirleyebilir.

Bu test sırasında, elektrot yamaları sinirin bilinen rotasına yerleştirilir. Sinir daha sonra bir noktada küçük bir elektrik akımı ile uyarılır.  Normal olarak işleyen bir sinir, sinyali, hasarlı bir sinirden daha hızlı ve daha güçlü olarak iletir.

Bu prosedür genellikle her iki test de yapıldığında EMG’den önce yapılır ve kaç alanın çalışıldığına bağlı olarak tamamlanması 15 dakika ila bir saat sürer.

Okülopletismografi (OPG)

Bu, karotid arterlerde tıkanıklığın varlığını tespit etmek için kullanılan invaziv olmayan bir testtir. Test, karotis artere dallanan ve göze kan sağlayan oftalmik arterdeki kan akışını dolaylı olarak ölçer. Gözlere yerleştirilir ve algılayıcıları kaydetmek için kulak memelerine sensörler yerleştirilir.

Puls oftalmik arterlere ve kulak memelerine aynı anda gelirse, bu genellikle karotid arterlerin tıkanmadığı anlamına gelir. Aksine, nabız gözlere ve kulak memelerine farklı zamanlarda ulaşırsa, bu, bu arterlerdeki kan akışının sınırlı olduğunu gösterebilir. Bu test sadece tıkanmayı tahmin eder, bu nedenle eğer şüphelenilirse, anjiyografi istenebilir.

Pozitron Emisyon Tomografi (PET) Taraması

PET, birçok kanseri tespit edebilen bir nükleer tanı testidir. PET ayrıca kalp hastalığı ve Alzheimer hastalığı gibi birçok nörolojik bozukluklar hakkında erken bilgi sağlayabilir. PET taraması vücudun kimyasını inceler. Bir PET görüntüsü, bir organın biyolojik fonksiyonunu haritalayabilir, ince metabolik değişiklikleri tespit edebilir ve bir tümörün iyi huylu veya kötü huylu olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir.

PET taraması, radyoizotoplar üretmek için manyetik bir alanda alternatif voltaj kullanarak yüklü parçacıkları iten bir hızlandırıcı olan, siklotron adı verilen bir makineyi kullanır. Hastaya, test edilmekte olan metabolizmanın işlevine veya türüne özgü bir radyonüklid enjekte edilir. Radyonüklid, vücudun belirli bir bölgesinde toplanacaktır. Hasta, halka şeklinde bir makine vücudun hedef bölgesi üzerine yerleştirilirken bir tarama masasının üzerinde uzanmaktadır. Halkadaki detektörler vücut dokularından yayılan gama ışınlarını alır. Bir bilgisayar verileri analiz eder ve film ve / veya video monitöründe kesit görüntüleri üretir. Testin tamamlanması bir ila iki saat sürer.

Seçici Sinir Kökü Bloğu

Sinir kökleri omurilikten çıkar ve kollara veya bacaklara hareket eden sinirler oluşturur. Bu sinirler kolların, göğüs duvarının ve bacakların hareketine izin verir. Blok, belirli sinir kökünü geçici olarak uyuşturarak hangi sinirin ağrıya neden olduğu hakkında önemli bilgiler sağlar.

Beyin cerrahı, test edilen belirli sinirin yakınındaki X-ışını kılavuzluğunu kullanarak çok küçük bir iğneyi yönlendirir. Uygun iğne konumunu sağlamak için az miktarda kontrast boya enjekte edilir. Bu normal ağrı seviyesini 30 dakika kadar arttırabilir. Enjeksiyondan sonra ağrı azalırsa, bu sinir muhtemelen ağrıya neden olur. Ağrı seviyesi değişmezse, bu sinir ağrıya neden olmaz.Tüm prosedürün tamamlanması iki ila üç saat sürer.

Tek Foton Emisyonlu Bilgisayarlı Tomografi (SPECT) Taraması

SPECT taraması, dokulara kan akışı ve vücuttaki metabolik aktiviteler hakkında bilgi verebilen bir nükleer testtir. Epilepsi hastalarında, beyindeki nöbet üretme alanını belirlemekte yardımcı olmak için sıklıkla kullanılır. Ayrıca bazı tümör tiplerinin tanımlanmasına yardımcı olmak için kullanılır ve Alzheimer hastalığı gibi nörolojik bozukluklar hakkında erken bilgi sağlayabilir. Stres kırıkları, spondiloz, tümörler ve enfeksiyonlar gibi belirli omurga hastalıklarının teşhisinde faydalıdır. Damar içine az miktarda radyoaktif ilaç enjekte edilir ve radyoaktif maddenin hücreler tarafından emildiği vücut içindeki alanların ayrıntılı görüntülerini oluşturmak için bir tarayıcı kullanılır. Testin tamamlanması bir ila iki saat sürer.

Somatosensory Uyarılmış Tepki (SSER) Testi

Bu test, omurilik, beyin sapı ve korteks boyunca hareket ederken vücuttan beyne duyu ileten liflerle ilgili problemleri tespit edebilir. Elektrotlar bileğe, dizin arkasına veya diğer konumlara tutturulur. Elektrotlardan hafif bir elektriksel uyarıcı uygulanır. Kafa derisindeki elektrotlar daha sonra akımın sinir boyunca beyne gitmesi için gereken sürenin yanı sıra genliğini de belirler. Bu testin tamamlanması yaklaşık iki saat sürer. Beyin ve omurilikte herhangi bir hasarı tespit etmek için ameliyat sırasında kullanılabilir.

 

Bu yazı aans .org dan yararlanarak hazırlanmıştır.

Bu yazı bir bilgi formudur. Bu web site bu bilgi formlarında belirtilen herhangi bir tedaviyi, prosedürü, ürünü veya doktoru desteklememektedir. Bu bilgiler Tıbbi Tavsiye Niteliği TAŞIMAZ. Beyin cerrahisi tavsiyesi veya yardımı isteyen herkes, beyin ve sinir cerrahisi uzmanına danışmalıdır.

Leave a Reply